گل گاو زبان
سیاهدانه
عرق کاسنی ربیع مقدار 1 لیتر
زرشک خشکپاک
زعفران سرگل درجه یک زعیم
آویشن شیرازی